Okresní hospodářská komora v Prostějově

Jsme Vaším partnerem pro úspěšné podnikání.

 • Podporujeme rozvoj podnikání
 • Hájíme zájmy svých členů
 • Poskytujeme odborné poradenství ze všech oblastí podnikání
 • Organizujeme vzdělávací akce
 • Zajišťujeme služby pro exportéry, včetně veletrhů a výstav v zahraničí
 • Realizujeme projekty podporované z programů EU
 • Jsme povinným připomínkovacím místem zákonů
 • Zajišťujeme služby v rámci CzechPointuPRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE V ROCE 2019
16. 04. 2019

Na semináři bude přítomen zástupce KHS Olomouckého kraje, který bude připraven zodpovídat Vaše dotazy.


Termín: 

14. května 2019 od 9:00 do 14:00 hodin

Místo konání:
Národní dům /přednáškový sál/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Přednáší:
Robert Křepinský

Program:

 • Právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy – novela zákona č. 373/2011 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. (zákon č. 202/2017 Sb.) a vyhlášky č. 79/2013 Sb. (vyhláška č. 436/2017 Sb.).
 • Pracovnělékařské služby (PLS) a zákoník práce.
 • Volba poskytovatele, oprávnění, účel, náplň a úkoly PLS.
 • Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele PLS.
 • Úhrada nákladů spojených se zajišťováním PLS.
 • Pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, obsah vyšetření – vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek – náležitosti, přezkoumávání, právní účinky, platnost posudku, potvrzení o provedení výstupní prohlídky.
 • Přezkoumávání lékařských posudků a možnost vzdání se práva na přezkoumání.
 • Dotazy, diskuze.
..více

Pozvánka na Shromáždění delegátů
22. 03. 2019

Představenstvo Okresní hospodářské komory v Prostějově svolává

Shromáždění delegátů, 

které se koná v úterý 9. dubna 2019 od 15:00 hodin v červeném salonku Národního domu, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, prezence proběhne od 14:45 do 15:00 hodin.


Program jednání:

1. zahájení, schválení programu
2. volba mandátové komise, zapisovatele, skrutátorů, ověřovatele zápisu
3. zpráva mandátové komise o počtu zúčastněných, usnášeníschopnosti
4. vystoupení předsedy představenstva OHK v Prostějově, výroční zpráva
5. vyjádření dozorčí rady k hospodaření OHK za uplynulé období
6. volba zástupců na 31. Sněm HK ČR
7. volba zástupců na Valnou hromadu KHK OK
8. diskuse, různé
9. návrh usnesení, závěr

 

POZVÁNKA

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na tel.č. 582 332 721, nebo emailem na: ohkpv@ohkpv.cz 


Téměř 400 milionů korun čeká na podnikatele Olomoucké aglomerace
15. 03. 2019

Nositel Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA) vyhlásil v březnu nové výzvy pro podnikatelské subjekty. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Inovace – Inovační projekt, Aplikace a Potenciál.

„Vyhlášené výzvy jsou určeny pro podnikatele, kteří chtějí zavádět na trh nový výrobek, technologie či služby, realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj či se rozhodli zavést nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity,“ uvedl odpovědný náměstek Matouš Pelikán.

V rámci nově vyhlášených výzev je pro podnikatele alokováno celkem 378 milionů korun.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38